Matematika szakmódszertan 1. (TMOE0504), 2+0 óra, 2 kredit, Kollokvium
Előfeltétel: Bevezetés az algebrába és számelméletbe, Bevezetés az analízisbe, Geometria I.
A matematika mint tantárgy didaktikai céljai és feladatai. A Nemzeti Alaptanterv és az erre épülő kerettanterv felépítése: fejlesztési feladatok, tematikai egységek, ismeretek rendszere.
A természetes szám és az alapműveletek értelmezése, a permanencia elven alapuló számkörbővítés. A számelmélet elemei. Az algebrai gondolkodásmód kialakítása. A relációk, függvények, sorozatok fogalmának megértése, a fejlesztés szintjei. Az egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer mint a matematikai modellezés eszközei. A geometriai gondolkodás szintjei. A geometria alapvető fogalmainak, eljárásainak kialakítása, a geometriai szemléletmód fejlesztésének lehetőségei.
A statisztikai és valószínűségi szemléletmód sajátosságai. A halmazok, logika, kombinatorika és a gráfelmélet szerepe a helyes matematikai gondolkodási módszerek elsajátításában.
Irodalom: NAT, Kerettanterv, Tankönyvek
 
Matematika szakmódszertan 2. (TMOG0505) 0+2 óra, 2 kredit, Gyakorlat
Előfeltétel: Matematika szakmódszertan 1.
A matematika didaktikai kutatások főbb irányai, a magyar matematikatanítás vázlatos története, hagyományai. Munkaszervezési formák, motivációs lehetőségek, a tanulást és tanítást segítő eszközök megismerése. A tanulók differenciált oktatásának kérdései. A mérés és értékelés adekvát módjai. A hétköznapi matematika tanításának lehetőségei, projektmódszer, kooperatív technikák. A problémamegoldó gondolkodás lépései, stratégiái, tanításának lehetséges módjai.
Irodalom:Szendrei Julianna: Gondolod, hogy egyre megy?, Typotex Kiadó, Budapest, 2005.