Kód: TMBE0607
Előadó: Dr. Muzsnay Zoltán, egyetemi docens
Előadás: Kedd, 12h-14h,   K/2-es előadóterem (Kémia épület)
Tematika: Többváltozós függvények: határérték, folytonosság, differenciálhatóság, parciális deriváltak; többváltozós szélsőértékszámítás, többváltozós Taylor polinom. Többszörös integrál; alkalmazások: térfogat, felszín. Görbementi és felületi integrálok. A vektoranalízis elemei. Stokes, Green és Gauss tételei. Potenciálkeresés. A variációszámítás elemei. Parciális differenciálegyenletekre vonatkozó nevezetes problémák, ezek osztályozása. Fourier-módszer. Eseményalgebra, valószínűség, valószínűségi mező. Valószínűségi változók eloszlásfüggvénye, diszkrét eloszlás, nevezetes diszkrét valószínűségi eloszlások, sűrűségfüggvény, nevezetes abszolút folytonos valószínűségi változók, várható érték, szórás, momentumok. Valószínűségi változók együttes eloszlása és függetlensége, feltételes eloszlás és feltételes várható érték, korrelációs együttható. A nagy számok törvényei, a központi határeloszlás tétel. A matematikai statisztika elemei.
Számonkérés: A szorgalmi időszakban írt zárthelyi dolgozatok és a vizsgaidőszak folyamán az (írásbeli vagy szóbeli) számonkérés során nyújtott teljesítmény együttes eredménye határozza meg a vizsgajegyet. A zárthelyi dolgozat pontos időpontjáról a hallgatóságot a félév során tájékoztatjuk. Az elméleti vizsgán az vehet részt, aki a gyakorlatot sikeresen teljesítette.
Irodalom: Kozma László: Matematikai alapok, Studium Kiadó, 1999.
Denkinger Géza: Analízis,Tankönyvkiadó,
Denkinger Géza: Valószínűségszámítás,Tankönyvkiadó
Letölthető:

- tematika heti bontásban - előadás,
- tematika heti bontásban - gyakorlat,
- tételsor (2019),
- gyakorlati feladatok,
- kidolgozott gyakorlati feladatok,
- parciális differenciálegyenletekről,

1. dolgozat
 - a dolgozat témakörei;
 - mintadolgozat_1;

2. dolgozat:

 - a dolgozat témakörei;
 - mintadolgozat_2;

Hirdetmény: -